آخرین شماره


شماره 2 سال 2
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - قاعده پذیری تسبیب در متون فقهی و قوانین موضوعه ج.ا.ا ( DOI : 0)
( سید روح اله عقیق - میثم نعمت الهی - مجتبی فرهمند )
2 - حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( سمن اللهویسی - علی اکبر گرجی ازندریانی )
3 - زایل شدن مسئولیت کیفری در تسبیب ( DOI : 0)
( احمد مهدوی نسب - محمد رضا سیاهپور - میثم نعمت اللهی - مجتبی فرهمند )
4 - بررسی رکن روانی در تسبیب ( DOI : 0)
( زهرا حبیبی - میثم نعمت اللهی - میثم ویسی )
5 - بررسی اصول و مبانی حقوق رقابت براساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( حمید صمدی فرد - سمانه شهباز - دکتر محمد سعید شفیعی )