دکتر مهرداد بدیحی استاد
mehrdad.badihi2@gmail.com دکترا
دانشگاه آزاد خورسگان