مدير مسئول

دکتر حمید صمدی فرد دانش آموخته
hamid.samadifard1988@gmail.com دکترا
علوم تحقیقات

سردبیر

دکتر محمد سعید شفیعی استاد
dr.shafiei.ms@gmail.com دکترا
دانشگاه اصفهان

هیئت تحریریه

دکتر مهرنوش ابوذری استاد
دکترا
دانشگاه تهران
دکتراحمد عسگری استاد
ahmadasgari92@gmail.com دکترا
دانشگاه آزاد شهر کرد
09124345013
دکتر میثم نعمت اللهی استاد
n.maysam@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد
دکتر مهدی دهشیری استاد
dr.m.dehshiri@gmail.com‏ دکترا
دانشگاه آزاد شهر کرد
۰۹۱۳۳۶۲۴۲۶۸
دکتر غزاله کبیر آبادی استاد
دکترا
دانشگاه آزاد نجف آباد
دکتر مهرداد بدیحی استاد
mehrdad.badihi2@gmail.com دکترا
دانشگاه آزاد خورسگان
دکتر امین امیرحسینی استاد
A_amirhoseiny@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر لیلا عدل پرور استاد
l.adalparvar@gmail.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
دکتر محمد جواد روستا سکه روانی استاد
sekehravany@yahoo.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر سعید طیبی مربی
dr.saeid.tayebi@gmail.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
دکتر روح الله محمدی استاد
دکترا
دکتر احسان بهرامی دانشیار
دکترا

مدیر داخلی

دکتر احمد عسگری ارجنکی استاد
دکترا
09124345013