دکتر مهدی دهشیری استاد
dr.m.dehshiri@gmail.com‏ دکترا
دانشگاه آزاد شهر کرد
۰۹۱۳۳۶۲۴۲۶۸