دکتر حمید صمدی فرد دانش آموخته
hamid.samadifard1988@gmail.com دکترا
علوم تحقیقات