• شناسنامه

  صاحب امتیاز ومدیر مسئول  :

  حمید صمدی فرد

    

  سردبیر:

  دکتر محمد سعید شفیعی

  استاد دانشگاه اصفهان

   

  مدیراجرایی:

  دکتر احمد عسگری

  استادیار دانشگاه شهر کرد

   

  دبیر اجرایی:

  دکتر میثم نعمت اللهی

   

  ویراستار فارسی :

  حیدر حسن پور

  الناز غلامی میشوانی

  سمانه شباز

  پریسا رحیم نیا

   

  ویراستار انگلیسی:

  داوود صمدی فرد