• صفحه اصلی
  • اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا:

اشتراک گذاری

آدرس مقاله