اهداف و چشم انداز


پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان با انتشار جدیدترین نظریات علمی در قلمرو رشته حقوق زمینه ای برای بالا بردن سطح علمی کشور است

و نقش آشنایی جامعه علمی با مقاله های روز آمد و نقد شده توسط گروه داوران در پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان را ایفا می نماید.

 همچنین ایجاد بستری مناسب در راستای ارتقاء علمی محققان و ارائه راه کارهای عملی در قانون نگاری کشور  رسالت اصلی این مجله محسوب می گردد.
حوزه‌های تحت پوشش پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان:
 

 

 

حقوق قراردادها وتعهدات  "

 

حقوق بین الملل "

حقوق اسناد و قراردادهای تجاری "

حقوق تجارت بین الملل و اقتصادی

حقوق جزا و جرمشناسی"

گرایش های جدید حقوقی "

فقه و حقوق" حقوق عمومی"