شناسنامه


صاحب امتیاز ومدیر مسئول  :

حمید صمدی فرد

  

سردبیر:

دکتر محمد سعید شفیعی

استاد دانشگاه اصفهان

 

مدیراجرایی:

دکتر احمد عسگری

استادیار دانشگاه شهر کرد

 

دبیر اجرایی:

دکتر میثم نعمت اللهی

 

ویراستار فارسی :

 

 

ویراستار انگلیسی:

داوود صمدی فرد