دکتر سعید طیبی مربی
dr.saeid.tayebi@gmail.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج