دکتر لیلا عدل پرور استاد
l.adalparvar@gmail.com دکترا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی