دکتر غزاله کبیر آبادی استاد
دکترا
دانشگاه آزاد نجف آباد