مقاله


کد مقاله : 13971121177482

عنوان مقاله : حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 1457

فایل های مقاله : 423 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمن اللهویسی Samanallahveysi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علی اکبر گرجی ازندریانی a_gorji@sbu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره¬مندی از این حق می¬باشند. حق بر سلامت تمام خدمات پزشکی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط زیست پاک و ... را در بر می¬گیرد. عوامل متنوع و تأثیرگذار بر سلامتی موجب دشواری تعریف حق مذبور شده است و کشورها برای تأمین این امکانات ملزم به اتخاذ تصمیمات اساسی هستند که ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات در زمینه¬ی سلامت در قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است.