مقاله


کد مقاله : 13990413238096

عنوان مقاله : بررسی اصول و مبانی حقوق رقابت براساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 692

فایل های مقاله : 1/39 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد سعید شفیعی dr.shafiei.ms@gmail.com استاد دکترا
2 حمید صمدی فرد hamid.samadifard1988@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد
3 شیرین شفیعی shirin.shafiei@gmail.com مدرس کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

حقوق رقابت با تبیین مجموعه¬ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق¬های میان بنگاه¬ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می¬گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی¬ترین و منصفانه¬ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف¬کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می¬دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینة کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف¬کننده مطرح می¬گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.